Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Κώστας Λαχάς]», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 11