Είστε εδώ

Κοντός Γιάννης, «Κείμενα. Ανωνύμου μοναχού: Ο ηλεκτρολόγος του ποιήματος», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 439