Είστε εδώ

Garcia Marquez Gabriel, «Κείμενα. Αφήγηση ενός ναυαγού (απόσπασμα)», Χάρτης, τχ. 3 (Νοέμβριος 1982), σ. 311-313, 315-319