Είστε εδώ

Ξενάκης Κωνσταντίνος, «Πολύτεχνο, 1971», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 95