Είστε εδώ

Χιόνης Αργύρης, «[Αποσπάσματα από τα Εσωτικά τοπία]», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 9-10