Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Εκ των ένδον», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 114-132