Είστε εδώ

Σατραζάνης Αντώνης, «Το ιδιαίτερο μάθημα», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 15-18