Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Η επαφή», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 4-6