Είστε εδώ

Το Τραμ, «Σκαλωμαρία. Χρειάζεται και λίγη τσίπα», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 201