Είστε εδώ

Καλούση Όλγα, «[Άτιτλο]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 84