Είστε εδώ

Ιάνθου Αντώνης, «Οκτώ ποιήματα. Τέσσερις μέρες στο τέλος του χειμώνα (ή πώς ξαναγεννιέται)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 36-37