Είστε εδώ

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Καλλιόπη, «Τα οικονομικά των Δήμων στη Διασυμμαχική Θράκη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 143-148