Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Παρουσίαση βιβλίων», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 128-135