Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Επί του ταφός του πατρός μου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 81