Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Το Μαριώ», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 72