Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κατίνα Βέικου Σεραμέτη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 90