Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εμμανουήλ Εμμανουήλ Μ.]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 64