Είστε εδώ

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Η γλώσσα των Θρακών», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 145-149