Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 25 (Ιανουάριος 1967), σ. 59-60