Είστε εδώ

«Μέσαι Τεχνικαί Σχολαί Ξάνθης Κοτζαμάνη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. (οπισθόφυλλο)