Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 21 (Ιανουάριος 1966), σ. 58-60