Είστε εδώ

Σωτήρχος Παναγιώτης Δ., «Συνέδριο σωτηρίας (μονόπρακτο)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 20 (Οκτώβριος 1965), σ. 189-202