Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Επιστολές για το αφιέρωμα στο Γεώργιο Βιζυηνό. Η ποιήτρια Χρυσάνθη Ζιτσαία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 169