Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 14 (Απρίλιος 1964), σ. 125-127