Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλία που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. 102