Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Κεφάλι χωρικού 1958», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 76