Είστε εδώ

«Κρατικά Λαχεία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 166