Είστε εδώ

Σακελλαρίδου Έλση, «Ανοίγοντας την αυλαία. Ο Ληρ του ΕΒΘΑ ή πώς γεννιέται ένας μύθος», Κουίντα, τχ. 19 (Αύγουστος 1997), σ. 9