Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Ακράγας - Η μυστική αρμονία των αντιθέτων», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5742-5748