Είστε εδώ

Κούσουλα Κατερίνα, «Βιβλιοκριτική», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5725-5728