Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Ο Γιώργος Σαραντάρης και τα περιοδικά των νέων (της δεκαετίας του '30)», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5491-5497