Είστε εδώ

Κούσουλα Κατερίνα, «Στόλος των ερώτων», Πάροδος, τχ. 45 (Ιούνιος 2011), σ. 5372-5373