Είστε εδώ

Frisch Max, «Ο Ανδορριανός Εβραίος», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4645-4647