Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Λένα Παππά, Τα ποιήματα Β' τόμος, Αθήνα, Εκδόσεις Αρμός, Δεκέμβριος 1997», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4526-4528