Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το βιβλίο. Φούλας Λαμπελέ: Ο ωραίος Ορέστης, εκδόσεις οδός Πανός, Οκτώβριος 2008», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3898-3899