Είστε εδώ

Rúfus Milan, «Čo je báseň. Τι είναι το ποίημα;», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3677