Είστε εδώ

Rúfus Milan, «Dialóg na každy deň. Καθημερινός διάλογος», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3675-3676