Είστε εδώ

Δρούζα Ελένη, «Πόσο αδύνατον γνωρίζομαι», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 2996-2997