Είστε εδώ

MacCough Roger, «Τι συνέβη στη Ντόροθυ», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1005-1006