Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Ελεγείο γραμμένο σε νησιώτικο νεκροταφείο», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 618-619