Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Στου καφενείου…», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 369-370