Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Διομήδη Βλάχου: Φανός θυέλλης, Εκδ. Αστρολάβος/Ευθύνη 1991», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 755-756