Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Συλλογή υλικού, ο κίνδυνος», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 290-291