Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Alpha Στρατιώτης», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 53-54