Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ο Βούβας», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 8-9