Είστε εδώ

Ρέμπας Μιχαήλ Χ., «Πρώτη συνάντηση», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 602-604 (Απρίλιος-Ιούνιος 2005), σ. 131-133