Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Προς εγκρατείς ακκισμοί», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 273-274