Είστε εδώ

Πιομπίνος Φοίβος Ι., «[Anna Seghers, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 587-589 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2004), σ. 35