Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Προσπαθήσαμε πολύ», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 206-207