Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τα σαράντα χρόνια της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 241-244